【ks6】


1/14:ks6-12p 数コマ清書 
1/15:ks6-12p 清書完、ks6-14p 数コマ清書 
1/20:ks6-14p 清書完、ks6-13p 数コマ清書 
1/21:ks6-13p 清書完